Laten we de Heilige Maria de eer geven die haar toekomt, ze verdient het!

MARIA, MOEDER VAN GOD - ARK VAN HET NIEUW VERBOND.

God heeft in de loop der tijden vele dingen voltrokken die bevorderlijk zijn voor het Heil der zielen. Hij beoogt immers slechts één ding: dat zoveel mogelijk zielen de Eeuwige Gelukzaligheid in Zijn Tegenwoordigheid zouden kunnen erven. De Schepper heeft Zich echter door een regel laten binden: De Wet der Goddelijke Gerechtigheid moet worden vervuld, en elke ziel moet uit vrije wil beslissen of zij de geschenken van haar God al dan niet in zich wil opnemen. Tot de allergrootste wonderen behoort zonder de geringste twijfel het unieke voorrecht van een mensenziel, de Moeder van de Tweede Goddelijke Persoon te worden, en de voorbereiding door dewelke de ziel in staat kon wordt gesteld om Tabernakel of Draagster van de Allerheiligste te zijn. Met dit Mysterie verbond de Meesteres van alle zielen Haar hoedanigheid als Ark van het Nieuw Verbond. Bij de joden van het Oud Verbond was de Ark een soort “kist”, waarin datgene werd bewaard dat voor de joden gold als symbolen voor de Tegenwoordigheid en de Werking van God. Maria is  de nieuwe “Ark van het Verbond”, ze is de  Tabernakel, Draagster en “Bewaarkistje” van de Allerheiligste, doch tevens tot Tabernakel van de Nalatenschap van Christus. Precies op deze basis is immers Haar roeping gegrondvest om als Moeder en Meesteres van alle mensen  de zielen te onderrichten om zo de kennis der zielen van de Leer van Christus te verdiepen en hun vermogen om deze Leer in hun dagelijks leven zo doeltreffend mogelijk toe te passen, in de hoogst mogelijke mate te vergroten. Het was binnen de Kerk steeds gebruikelijk, op de octaafdag van een bijzonder feest (de achtste dag na de gedachtenis van dit feest), het feest nogmaals onder de aandacht te brengen. Hoe passend is het, op de octaafdag van de Geboorte van Christus Zijn Moeder, de ziel die Hem aan de wereld heeft gegeven, te belichten in Haar hoedanigheid als Moeder Gods. Deze octaafdag valt uitgerekend op nieuwjaarsdag. Is het niet prachtig, steeds opnieuw een nieuw jaar te mogen beginnen met het feest dat onze Hemelse Moeder en Meesteres belicht in Haar hoedanigheid als Moeder Gods? Een moeder is immers draagster van een nieuw leven, van een nieuw begin. De Moeder Gods is bovendien de Draagster van de Bron van het Goddelijk Leven, dat Zij in Zich meedraagt, ook terwijl Zij bezit neemt van een ziel: Precies zoals Christus bij het betreden van een ziel onvermijdelijk het Kruis met Zich meedraagt, draagt de Moeder Gods als Ark van het Nieuw Verbond bij Haar intrede in de ziel onvermijdelijk Christus en de volheid van Zijn spirituele Nalatenschap met Zich mee. Welke rijkdom valt daarbij de ziel in de schoot, die dit Meesterwerk van God binnenlaat en Haar tot Meesteres van haar huis maakt. Glinsteren als goud zal zij, want in haar zal het Goddelijk Leven groeien zoals de bloemen in het Wedergeboren Aards Paradijs, “Meesteres van alle zielen”.

 TOEWIJDING AAN MARIA, MEESTERES VAN ALLE ZIELEN

Allerheiligste Maagd Maria, Koningin van al het geschapene en Meesteres van alle zielen, God heeft U aan de mensenzielen geschonken als de vlekkeloze Koningin der heiligheid, en U de macht geschonken om de heiliging te voltooien in elke ziel, die zich totaal en onvoorwaardelijk aan U weggeeft. Daarom werp ik mij nu aan Uw voeten neer om aan U alles over te dragen wat ik ben en wat ik heb, opdat U erover zou heersen als de absolute en soevereine Meesteres. Ik geef U de volledige beschikking over mijn hart, opdat het voortaan Uw volmaakte Liefde moge dragen, die in mij elke neiging tot zonde zal verlammen. Ik geef U de volledige beschikking over mijn geest, opdat hij Uw verheven gedachten moge denken, en over al mijn herinneringen, opdat U al het zaad dat God langsheen mijn levensweg heeft gezaaid, zou veranderen in bloemen tot zuivering van mijn eigen ziel en tot vrijkoping van zielen, die hun eigen zaad van heiliging verloren hebben. Ik geef U de volledige beschikking over mijn lichaam, opdat het moge worden tot een instrument van medeverlossing met de Lijdende Christus en met Uw Smarten. Wees mijn kracht en mijn innerlijk Vuur in al mijn beproevingen, opdat ik in eenheid met U met het Hart van Christus moge versmelten. Ik geef U de volledige beschikking over mijn ziel, opdat zij onder Uw heerschappij tot de volmaaktheid moge worden geleid. Ik geef U de volledige beschikking over mijn wil, opdat Uw Wil de Wet van mijn hele leven moge zijn, want God heeft U gemaakt tot het levend Wetboek van Zijn Liefde. Voor U, Hemelse Meesteres van mijn hele wezen en van mijn hele levensweg, wil ik leven en sterven, want in U leeft de volheid van het Eeuwig Rijk. Aan U, die alle macht over de duisternis hebt ontvangen, geef ik al mijn zwakheden, mijn verleidbaarheid en alles wat mij van God kan verwijderen, opdat ik voortaan de slang der bekoring op al mijn wegen onder Uw voeten onderworpen moge weten, en ik een vruchtbaar leven in Uw dienst moge leiden, want in U, o Meesteres van alle zielen, heeft God de voltooiing van Zijn Rijk op aarde geborgen. U wil ik totaal, onvoorwaardelijk en eeuwigdurend toebehoren als Uw bezit en eigendom, om door Uw heerschappij over mij, altijd en overal een bloem te zijn, die God verrukt en Zijn zaad in vele zielen strooit. Wil daartoe mijn ziel bewerken en koesteren als Uw tuin, opdat Gods Rijk vanaf vandaag in mij moge bloeien.